ჩვენი პირობები

სესხი ყოველკვირეული
გადახდით

8-27
/კვირა

  • სესხის თანხა: 250 ლარიდან 4,000 ლარამდე
  • სესხის ვადა: 8 კვირიდან 27 კვირამდე
  • უზრუნველყოფის, მათ შორის თავდებობის გარეშე
  • მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე
  • შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის გარეშე
  • საკომისიოს და სხვა დამატებითი გადასახადების გარეშე