რეპორტინგი

2022 წელი

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა:

2021 წელი

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა:

2020 წელი

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა:

2019 წელი

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა:

2018 წელი

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა:

2017 წელი

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა: